.
  • Λίλιουμ (Lilium)
  • Σιληνή (Silene)
  • Ραμόντα (Ramonda)